Vizija, misija, filosofija

Vizija

Vizija

Vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras – demokratiškais principais organizuotas vaikų ir jaunimo (iki 29 m.)  laisvalaikio užimtumo centras, tenkinantis lankytojų pažinimo, saviraiškos ir lavinimosi poreikius, ypatingą dėmesį skiriant asmeninių, socialinių, kultūrinių, edukacinių ir profesinių kompetencijų suteikimui . Tai atviras naujovėms ir visuomenei universalus daugiafunkcis centras, siūlantis aktyvią ir įvairią popamokinę veiklą bei vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, užtikrinanti teikiamos veiklos kokybę.
Misija

Misija

Užtikrinti kokybišką neformaliojo švietimo veiklą, grindžiamą patyriminiu ugdymu, humaniškumo, demokratiškumo, lygių galimybių principais.

Vykdyti darbą su jaunimu, dirbant atvirojo darbo su jaunimu principais, teikti socialines, pedagogines, psichologines, profesinio orientavimo paslaugas.

Veiklos prioritetai

Veiklos prioritetai

  • Atvirasis darbas su jaunimu.
  • Patyriminis ugdymas.
  • Laisvos, kūrybingos, išradingos, sugebančios save realizuoti asmenybės poreikių tenkinimas.
  • Paslaugų kokybė.
  • Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas, įvairių centro bendruomenės grupių nuomonių nuolatinis keitimasis bei indėlis į bendrus tikslus.
  • Veiksmingas vadovavimas stiprinant darbuotojų motyvaciją nuolat tobulinti kvalifikaciją, plečiant kultūrinį akiratį, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, orientuojantis į kūrybiškumo, lyderystės ir verslumo ugdymą.
  • Vaikas/jaunuolis – proceso centre. Veikla skirta atliepti jo pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius
  • Kurti socialiai atsakingą, kultūriškai aktyvią, atvirą įstaigą.